ANBI

Stichting Uganda Youth Project
Wijnand Noordhoek Foundation
ANBI 8128 94 303
Tel: 06-41010789
Email: marionno@msn.com

Bestuur

Voorzitter: Marion Noordhoek
Secretaris: Adrie Berger
Penningmeester: Ina Kram
Leden: Joop Lasseur, Koos Jonker.

Doelstelling en Beleidsplan

De stichting heeft ten doel financiële steun te geven aan jongeren in Afrika, om hen in staat te stellen hun levensomstandigheden te verbeteren met de nadruk op het revolving karakter van projecten.

De stichting tracht haar doel de bereiken door:

  • Bijeenbrengen van geldmiddelen;
  • Verstrekking van vee;
  • Verbetering van het onderwijs;
  • Verzorgen van publicaties;
  • Verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Financiële steun wordt gegeven aan kleinschalige lokale projecten die worden begeleid door missionarissen ter plaatse en waarin veelal de lokale vrouwen worden gesteund en gestimuleerd om economisch zelfstandig(er) te worden. Daarnaast steunt de stichting projecten die tot doel hebben om het onderwijs te verbeteren en beter toegankelijk te maken voor kinderen uit achterstandsgebieden.

Het vermogen van de Wijnand Noordhoek Foundation komt volledig ten goede van de projecten. Er is alleen sprake van een rekening courant en een spaarrekening, waarover het bestuur het beheer voert.

Beloningsbeleid

Er is geen sprake van beloning. Alle werkzaamheden binnen de stichting, zowel bestuurlijk als uitvoerend, worden om niet uitgevoerd.

Reizen om projecten te bezoeken worden door degene die reist zelf bekostigd.

Verslaglegging

Financieel verslagen worden ieder jaar gemaakt.

Verslag activiteiten